541-863-6887 • Fax:541-863-5510 • 546 SW Chadwick Lane • Myrtle Creeck • OR, 97457

2019/20 Parent Corp Members

  • President-Grace Ferch
  • Vice President-Bobbie Murphy
  • Asst. Vice President-Courtney VanDoren
  • Secretary- Gina Standley
  • Treasurer- Jessica Widener
  • Room Parent Coordinator- Amy Heidemann
  • Teacher Liaison- Katie Dugas